HISTORIA HARCERSKIEGO KLUBU NARCIARSKIEGO W KRAKOWIE

Harcerski Klub Narciarski w Krakowie powstał w listopadzie 1935 roku z inicjatywy hm. inż. Daniela Jerzego Gołogórskiego (pseudonim Żbik Czujny). Pierwszym prezesem został Andrzej Rutkowski, a kapitanem sportowym Daniel Jerzy Gołogórski.

Głównym celem Klubu miało być podnoszenie swoich umiejętności narciarskich oraz kształcenie charakterów młodzieży w duchu harcerskich idei. Na drugim miejscu stawiano indywidualne dążenia do coraz lepszych wyników sportowych. HKN został zarejestrowany w Polskim Związku Narciarskim pod numerem 223. Klub rozwijał się prężnie, organizował zawody, członkowie startowali w wielu zawodach krajowych i międzynarodowych. Wybuch II Wojny Światowej przerwał niestety piękną i twórczą działalność Klubu. Harcerski Klub Narciarski w Krakowie został reaktywowany po wojnie w 1945 roku. Prezesem wybrano, w październiku tego roku, hm. Daniela J. Gołogórskiego. Główna działalność koncentrowała się na organizowaniu obozów szkoleniowych. Na przełomie lat 1948/49 nastąpiła reorganizacja sportu szkolnego. Krakowski HKN w drugiej połowie 1948 roku połączył się z Zakładowym Klubem Sportowym „Kolejarz”, tworząc w jego strukturach sekcję narciarską. Sekcja ta przetrwała rok.

Czasy jednak nie sprzyjały reaktywacji Klubu o tradycjach sięgających okresu międzywojennego. Dopiero późną jesienią 1971 roku przy Wydziale Organizacji Wypoczynku i Rekreacji Krakowskiej Chorągwi ZHP hm. inż. Jan Ozaist założył „nowy” Harcerski Klub Narciarski, gdyż władze nie pozwoliły reaktywować starego. Dodano nazwę „Halny”, aby nie kojarzył się z dawnym. Głównym celem HKN „Halny” w pierwszych latach było szkolenie demonstratorów szkolnych PZN, pomocników instruktora PZN i sędziów narciarskich, którzy później mieli prowadzić szkolenie narciarskie na zimowiskach swoich szczepów i drużyn. Pierwszy zarząd HKN „Halny” zatwierdzony Rozkazem Komendanta Chorągwi stanowili: prezes hm. Jan Ozaist, wiceprezes: hm. Jerzy Rychlicki, członkowie zarządu: hm. Tadeusz Czekaj, phm. Stanisław Garncarczyk, pwd. Krzysztof Kordeusz i Piotr Sikorski.

Od początku działalności Klub nie miał stałej siedziby i funduszy. Próbował działać przy MDK ul. Reymonta 18, Klubie Osiedlowym „Jordanówka” SM „Widok”. W styczniu 1984 roku rozpoczął się nowy okres działalności. Instruktorzy HKN „Halny” zostali zatrudnieni na etatach w Pałacu Młodzieży (od 1991 roku Centrum Młodzieży), a Klub został pracownią w dziale sportu i rekreacji PM. Klub zaczął się szybko rozrastać, głównie dzięki hm. Jerzemu Rychlickiemu, zastępcy dyrektora d/s pedagogicznych. Pod koniec lat 80-tych liczył około 250 członków i pracował na zasadzie szczepu harcerskiego.

W sezonie 1989/90 udany „eksperyment zuchowy” pozwolił na przyjęcie do Klubu zuchów z klas 0–4. Były to pierwsze i jedyne dotychczas specjalnościowe gromady zuchowe ZHP. W listopadzie 1991 roku Harcerski Klub Narciarski wrócił z powrotem do swojej historycznej nazwy opuszczając słowo „Halny” i przestał być szczepem harcerskim. W dniu 21 grudnia 1992 roku Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Spraw Społecznych, wpisał HKN do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ich związków pod pozycją „243”, jednocześnie zatwierdził statut Klubu. Harcerski Klub Narciarski w Krakowie zyskał osobowość prawną.

W dniu 11 listopada 1995 roku z okazji Jubileuszu 60‑lecia Klubu podczas uroczystego apelu Krakowskiej Chorągwi ZHP na Wzgórzu Wawelskim Klub otrzymał sztandar z rąk Komendanta Chorągwi hm. Jarosława Balona. Rok później, Walna Zbiórka Sprawozdawczo-Wyborcza HKN‑u w dniu Święta Klubu, 11 listopada 1996 roku, wybrała nowy Zarząd z hm. Leszkiem Klichem na czele, nadała godność „Prezesa Honorowego” hm. Janowi Ozaistowi po 25-latach prezesowania i nadała po raz pierwszy zasłużonym instruktorom złote i srebrne „Medale za zasługi dla HKN”. W roku harcerskim 1997/98 przy HKN powstała pierwsza w Polsce Harcerska Szkoła Narciarska „JAN‑OSIK SKI”, posiadająca licencję PZN, której kierownikiem został phm. Piotr Ozaist. Celem szkoły było przygotowanie kadry instruktorów harcerskich do uzyskania uprawnień demonstratora szkolnego PZN i pomocnika instruktora PI-1 i PI-2.

Od 1 września 2004 roku ‒ zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją Centrum Młodzieży oraz Uchwałą Zarządu Klubu nr 15/2002-04 ‒ Harcerski Klub Narciarski zaprzestał działalności w oparciu o Centrum Młodzieży. Decyzja taka została podyktowana zmianami w przepisach finansowych, które nie pozwalały na dalszą realizację celów statutowych Klubu w ramach Centrum Młodzieży. Siedziba Klubu z ulicy Krowoderskiej 8 została przeniesiona do lokalu opuszczonego przez Komendę Hufca Podkrakowskiego przy ulicy Karmelickiej 31. Rozpoczął się nowy okres w historii Klubu.

W październiku 2004 roku Harcerska Szkoła Narciarska „JAN‑OSIK SKI” kierowana przez phm. Piotra Ozaista odłączyła się od Klubu – zaczęła działać niezależnie poza Klubem. W następnym sezonie zmieniła nazwę na SNOWSPORTS.

Walna Zbiórka Sprawozdawczo-Wyborcza HKN-u odbyła się w dniu 11 listopada 2013 roku i wybrała nowy Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną – zatwierdzony Rozkazem Komendanta Hufca Podkrakowskiego ZHP phm. Jarosława Nowaka L.12/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zarząd Klubu 
Prezeshm. Roman SYSŁO
Z-ca prezesahm. Jan OZAIST
Członek zarząduhm. Dorota DZIADUŁA
phm. Maciej HASSLINGER
pwd. Michał WANDAS

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczącapwd. Joanna KWAPISZ
SekretarzMagdalena DUDEK
Członekpwd. Agnieszka HASSLINGER

Aktualnie HKN zrzesza 53 członków: zuchów, harcerek, harcerzy ich rodziców i instruktorów. Celem działalności HKN-u jest krzewienie, popularyzacja i rozwój narciarstwa wśród młodzieży harcerskiej, budzenie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych oraz umiłowanie gór i woli poznania ich przyrody. W Klubie przywiązuje się wielką wagę do ochrony przyrody polskich regionów górskich. HKN realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizację szkolenia narciarskiego, poradnictwo i pomoc hufcom, szczepom i drużynom harcerskim, organizowanie zawodów i imprez oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi stowarzyszeniami.